การเตรียม,ลักษณะผลงาน


การเตรียมผลงานและลักษณะผลงาน

รูปแบบการประชุม


1. อาจารย์ นักวิชาการและนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

การพิจารณาผลงาน


สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings
3. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณี
1) บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่สำนักวิชาการกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน
4. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินรางวัลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ


1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
2.ขอบข่ายของผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
- พระพุทธศาสนา
- การศึกษา
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
- บทความทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ประเภทของการนำเสนอผลงาน


1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint โดยอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาทีรวมซักถาม
2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ตามเวลาที่กำหนดให้

หมายเหตุ : การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)
1.1. หน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้จัดทำตามรูปแบบที่สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม กำหนดไว้ ดูรายละเอียดที่ เมนู ดาวน์โหลด/Menu Download

หมายเหตุ: การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงในบทความและท้ายบทความให้ยึดตามรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงของสำนักวิชาการเท่านั้น

1.2 ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่เขียนเป็นภาษาไทย หรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวต้องไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 บทคัดย่อตามระบุในข้อ 1. ความยาวรวมกันต้องไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความฉบับเต็มประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล เอกสารอ้างอิง การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนและซ้ายกำหนด 1.5 นิ้ว ล่างและขวา กำหนด 1 นิ้ว พิมพ์หน้าเดียว เว้นระยะ 1 บรรทัด จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ทั้งบทความ (Full paper)

Download ตัวอย่างแบบฟอร์มบทคัดย่อในการประชุมวิชาระดับนานาชาติ

Download รายละเอียดการจัดทำบทความวิจัยฉบับเต็ม

2. การเตรียมโปสเตอร์
2.1 ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 90 X 120 ซม. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  เนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ สรุปและอภิปรายผล วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ข้อเสนอแนะ ผลการวิจัย เอกสารอ้างอิง
2.2 ดาวน์โหลดรูปแบบโปสเตอร์ที่

 Power Point

2.3 กำหนดให้ติดโปสเตอร์ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปและก่อนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยสำนักวิชาการจัดเตรียมบอร์ดไว้ให้ ขอให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมอุปกรณ์ในการติดโปสเตอร์มาด้วย ทั้งนี้ ให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 หลัง 16.30 น.

การพิจารณาผลงานและการนำเสนอ


การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมิน (Peer Review)จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และสำนักวิชาการการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาการเลือกกลุ่มเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและรวบรวมเป็น Proceedings
3. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณีดังต่อไปนี้
1) บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนมกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน
4. ผู้นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน
5. ผู้นำเสนอผลงานต้องเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งใน และต่างประเทศที่ศึกษาหลักสูตรแผน ก การทำวิทยานิพนธ์และหลักสูตรแผน ข การทำการศึกษาอิสระ
6. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถือเป็นที่สิ้นสุด