รายชื่อ

ประกาศบทความและรายชื่อ
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
นำเสนองานวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (พระพรหมบัณฑิต ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
………………………………………………..

1) The Development of Sufficiency Economy Concept in Buddhism
Mr. Jointu Chakma, People’s Republic Of Bangladesh

2) A Comparative Study between Quantum Mechanics and Yogācāra Buddhism
on Properties of Material Objects
Ven. Hui Chen, People’s Republic Of China

3) MahāSatipatthānaSutta: Explanatory Bridge of the Four Foundations
Seth Evans, USA

4) A Study of English Usage by Tourists Guide at The Tourist Site in Luang Prabang city
Phra Thavisack Dhirapunyo (Sayasack), Lao People’s Democratic Republic

5) A Feature of Dissemination of Buddhism on Social Media
Ven. Dr. Somphong Khunakaro, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, IBSC

6) Model to develop education by building a Living Library innovation through applications
in Learning Era 4.0 of Buddhist scripture schools (general) in Chiang Rai province
Surasak Khuankhun

7) Creating an application called ‘Anxiety Free’ giving warnings of natural disasters
in the northern part of Chiang Rai Province.
Phraakkhraphisut siriwattano (Loonlawan),Dr.

8) Searching for systematization of ancient scriptures conservation of temples and Lanna
wisdom relay for building local learning resource of Nan province
Phrachayanantamunee, Asst. Prof. Dr.

9) Monks’ Participation in Management of Archaeological Sites in Roi-Et Province
Dr.Phaitoon Suanmafai
10) Knowledge management model of Buddhist archeology in Roi Et province
PhrakruWapeechantakun, Dr.

11) Factors Affecting the Decision of People in Election of the President of Dong Mafai
Sub-District Administration Organization, Mueang Sakon Nakhon District,
Sakon Nakhon Province
Krailars Polchai

12) The Development of Computer-Assisted Instruction on “AnIntroduction to
Flute Recorder for Prathomsuksa 3 Students at Ban Dan Muang Kham School
Khok Si Suphan District Sakon nakonn”
Teerawut Munmueangsen

13) The Positive Effects of Using Simulations in English Process for Early Childhood
Teachers on Ability and Confidence in English Speaking ; A Case Study Centered
on Students in Attending Sakon Nakhon Rajabhat University
Suriya Pratumrat

14) Buddhist Leadership of Para-Military and Conflict Settlement in the Southern
Border Provinces
Narat Swadrath

15) Studying the tradition of “The Parade” in Nong Bua Daeng District
Chaiyaphum Province
Saengmanee Rupsaard

16) The Study of Value in the Sema for Construction to Learning Process of Buddhist Ethics
in the North – Eastern Region
PhraSrisacyanmuni

17) Development of learning achievement for Information Technology to Life Using
Google Classroom
Jutamart jaisabai

18) Factors Influencing to Helmet Wearing of Students at That Phanom College,
Nakhon Phanom University
Maneewan Bunlusilp, Pattaraon Duangmalai

19) Gold Shops from Individual to Corporate
Palakorn Wiangtai

20) Knowledge and Communal Rice Mill Management Model
Visoot chitsuthipakorn

21) Process and the Administration Personal Promise 4
PhamahaChaiwat Jattamalo Promsonthi

22) Buddhism VS Alcoholic
Phramaha Thanarat Ratthamedho, Dr., et al.,

23) Folk Scholars with Sustainable Local Development
PhrapaladSura Yanatharo (Chanthuek), Ph.D., et al.,

24) Learning French for Tourism in Khon Kaen University by Applying
the Macro-Environmental Features
Asst. Prof. Chalermkiat Mina, et al.,

25) Learning Social Studies to Develop Critical Thinking Skills
Likhasit Singngoi

26) The Belief in the Nagas in the Mekong region
Phramaha Kawee Soisakham

27) The Development of Emotional Intelligence Measurement for Students of
Mahamakut Buddhist University
Phrakrusuwatanadhammaporn, et al.,

28) The Try Out of English Text and Mind Mapping in Teaching to Enhance Students’ Learning Achievement
Phrakrusuthornwinairos, et al.,

29) Factors Deciding to Study in Kalasin Buddhist College, Mahamakut Buddhist University
Pradit Chatcharatkoon, et al.,

30) Panjapala for Sustainable Development of Cooperatives
Dr. Orachorn Kraichakr, et al.,

31) The Preliminary Examination Hearing in a criminal case
Natapongthat Kurathamma

32) An analysis of the Buddhist methods of administration that appears in the Tipitaka
Dr.Sarayuth Udom, et al.,

33) Madame with The Imagination of the Word in Beautiful
Israpong Kaisin, et al.,

34) Development of Community Participatory Management Model for Educational Upgrading of
Municipal School 1 “Buriratdarunwittaya”
Preecha Kaewvichien

35) Distances in the 4G Era
Montira Sakeatong, et al.,

36) Geopolitics with Decentralized Local Government
Samaporn Mangkalang, Roongsuriya Homwan

37) The Concept of Goodness in Theravada Buddhist Philosophy
Sakhorn Phromkhot

38) The Approach to Promoting the Application the Five Precepts in Daily
Life of People’s in Yasothon Province
Raschai Khanyantam

39) An Analytical Study of Khanti Principles as Found in Vessantara Jataka
Phramahaparinya Varanano (Todchuay), Dr., et al.,

40) An Application of Prahmavihãra 4 for Administrative of Banhanthoa Village,
Pakho Sub-District, Kutchab District, Udonthani Province
PhramahaSuchat Varapanno

41) An Application of Buddhist Teaching for Happy living of the Elderly people in the Community
of Thaphoe Village in Buengkan Sub-district, Muaeng District, Buengkan Province
PhramahaNutthapong Thiapasado

42) The process of the conscious creation of the citizens in accordance with the way
of Buddhism of the Educational Institutes in Thai society
Asst. Prof. Dr. JesadaMoonyapo, et al.,

43) The Motivations of Using English in the Daily Life of Entrepreneurs in Mekong River Markets
Phra Kittisak Kittidhammo,Dr., et al.,

44) Study of the Dhamma Practice of Dhamma According to Theravada Buddhism
of Phonphisai District, NongKhai procince
PhruKrusirisamajarn

45) A Study of Buddhist Sufficient Economy and Solution of Debt Problems of People in Srivilai District, Buengarn Province
PhrakruUdomdhammongkol (Chadawanno)

46) A Study of Behavioral Supplementation of the Youths’ Respective Expression
in Siriphorn Village, Kaisi Sub-district, Muang District, Buengkan Province
PhraTeethatkittivanno (Ketpimongkol)

47) A Study of Integrated Consumption of Buddhist Monks in Nong Han District,
Udonthani Provice
PhraThiradet Thirapanno (Phrasoetsaang)

48) The Value of Anusasanipatihariya towards the Buddhists in Kutchab District,
Udonthani Province
PhraBoonmee Sucitto(Bannatee)

49) The Guideline for Promoting Educational Public Aids of Sangha in Buengkan Province
PhraPhonglek Dhammadinno (Salachan)

50) An Application of Five Precepts for Developing the People’ Behaviors of the Community
of Ban Mai Pattana, in Srivilai Sub-district, Srivilai, Buengkan Province
PhraPhirunlak Thitadhammo (Varin)

51) An Application of Threefold Training for Developing the Students Quality of Life in
Srivilaividaya School Srivilai District Buengkarn Province
Phramontri kiccasaro (Viroja)

52) A Study of belief in the Consequence of Kamma of theBuddhists in Dongbang Village,
Kutchab Sub-district, Kutchab District, Udonthani Province
PhramahaBoonsong Upalo (Phanphomrach)

53) A Study of Application of the Dhamma Principle for the Proceeding of Life
after Retirement: A Case Study of the Teachers’ Retirement in the Municipal Territory
in Muang District, Nongkhai Province
PhramahaMontree Dhammavajiro (Foingern)

54) A Study of Application of the Meditation to Promote the Satisfactory Characteristics of
the Students of Ban Donko Nonsawan School, Srichiangmai District, Nongkhai Province
PhramahaLom Tapaquno (Miattiap)

55) A Study of HeetSibsong as the Factor to Support the Principle of Saraniyadhamma of
Phoechai Community in Maung District, Nongkhai Province
PhramahaSompong Anando (Sutthivana)

56) A Study of the Belief in Merit-Sin Making towards Lifestyle of the Phear Folks in
Phear Sub-dictrict, Kut-Jab District, Udon Thani Province
PhramahaSutthiruk Kittinano (Luangprasert)

57) The Practice of Satipatthana 4 for Solve the Problem of Vipallana in the
Abhidamma Pitaka
Dr.Siraphop Suandong, et al.,

58) Using Gamification in Cybersecurity Education
Dr. Phramaha Tharabun Khuchinda, Ram Herkanaidur

59) Thai Buddhist Organizing in Kedah of Malaysia
PhrakruAthornwachirakit

60) The Corporate Responsibility Enhancement According to Buddhist psychology
Thip Khankaew, Thananchai Patthanasing

61) Corruption: Remarks on the solution of Buddhism
PhrakruKowitatthawatee

62) Development of self-potential to Thailand 4.0
Yaowaluck Moonmuang, Sane Jaisit

63) Relationships of local government organizations and networks in tourism promotion
in SuratThani
Samart Boonrat

64) Political Behavior of People in the Northeast Region of Thailand
Snook Singmatr, Pikool Meemana

65) Lifestyle The main fair Kalayanapong
Sa-ngoon Treesukhee

66) Satisfaction of Users with 4G Wireless Network Services in Khon Kaen
Dutsadeewat Kaew-in, Atsadang Sawangkarn, et al.,

67) Decision-making Behavior of Hotel Customers in Loei
Dutsadeewat Kaew-in, Thanakit Chaimadee, et al.,

68) Consumer’s Behavior of Decision-making in Consuming Northeastern Food in Mueang
Udon Thani Municipality, Udon Thani
Dutsadeewat Kaew-in, Metha Siriprayoonsak, et al.,

69) Knowledge Truth Good
PhrakruThammathornbongkot, Dr., Dr.Karnjana Damjutti

70) Conquer the Risk by Belive and Faith Create a Stable Society
PhrapaladWetchayan Thitasattho, and PhrakruSujitkittiwat

71) Application of four step to success by the Students of Faculty of Industry and
Technology
Prasit Chara

72) Development of School – Based Management Models Appropriate for Tessaban 3 School
Phenkae Sang-ngam

73) The Evaluation for Bachelor of Arts Programme in Buddhism (revised 2012)
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Phramaha Sanong Paccopakari, Senee Sappaso, et al.,

74) The Evaluation for Bachelor of Arts Programme in Teaching English (revised 2012)
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon Phanom Buddhist College
Sataphol Jaisabai, Phiboonsak Muangkot, Sasithorn Longlert
Yukesh Shakya, and Uangfa Sarasit

75) The Buddha with counselors
PhrakruPisonsitthikarn (Arun Dhammawaro)

76) Problems and Obstacles in Developing English Speaking Skills of First-Year Students
at Nakhon Phanom University
Sivakorn Thungsakul

77) Strategic Management in the Establishment of Primary Care Units of Local
Administrative Organizations
Dr. Ranida Monkhlung

78) Characteristics of Nagha in Urankathatu Mythology
PhrakruSripariyattikarn

79) The Propagation of Buddhism by using the Art of Morlum Song
Rinda Prakobboon

80) Cultivating Culture of Peace in School: A Case Study of Wat Bo Primary School,
Sieam Reap, Cambodia
Venerable Narongchai Thanajayo

81) Ethical Concept of Buddhist Social Development
Ven. Ekalad Phu tha vong

82) An Analytical Study of Historical Information on Buddhist Arts in Southeast Asia in http://www.google.co.th
Wattana Moonmuangsaen

83) Pattern of Teaching and Learning Process of Teachers of the Faculty of Education
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Phrakrusirijetiyanukit, Ph.D.

หมายเหตุ
1. ผู้ที่นำเสนอด้วยวาจาทั้งภาษาอังกฤษและไทยให้จัดทำเป็น PowerPoint จำนวนไม่เกิน 12 slide (และกรุณานำส่ง PowerPoint ไปยังเมลล์ inter.mcu2017@gmail.com )
2. ผู้ที่จัดทำโปสเตอร์ให้นำมาติดตั้ง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่อาคารเรียนหลังใหม่ (อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต)