ลงทะเบียน,ส่งผลงาน


ลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วม


วิธีการสมัคร


1 อาจารย์ นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสมัคร โดยเลือกประเภทแบบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยเท่านั้น
2. อาจารย์ นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสมัครนำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ไม่ว่าจะสมัครแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะต้องจัดทำบทความวิจัยฉบับเต็ม (หากมีเกณฑ์ตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาที่นอกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับ แต่ละสถาบันหรือแต่ละหลักสูตรกำหนด)

การดำเนินการหลังการสมัคร


*เนื่องจากหากไม่มีการดำเนินการดังกล่าวนี้จะถือว่าการสมัครยังไม่มีผลใดๆ

1. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เข้าบัญชีเลขที่    885 – 0 – 28310 - 5    ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  สาขาธาตุพนม
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
2. ส่งเอกสารดังนี้
2.1 ใบสมัครที่ดาวน์โหลดทางเวบไซต์ ให้นำส่งทางอีเมล์ inter.mcu2017@gmail.com
2.2 บทความฉบับเต็มและบทคัดย่อ จำนวน 3 ชุด
2.3 สำเนาใบชำระเงิน โดยสแกนใบชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน ส่งทางอีเมลล์ inter.mcu2017@gmail.com

สำนักวิชาการ อาคารอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จ.นครพนม 48110

อัตราค่าลงทะเบียน


(ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม)

ประเภท รายการเอกสาร/อาหาร-อาหารว่าง ค่าลงทะเบียน/คน (ชำระภายในวันที่ 15 พ.ย. 60)  
1. ผู้สมัครนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เอกสาร+CD Proceeding+อาหาร+อาหารว่าง 2,500 บาท  
2 ผู้สมัครนำเสนอผลงาน แบบโปสเตอร์ เอกสาร+CD Proceeding+อาหาร+อาหารว่าง 800 บาท  

หมายเหตุ
1) ผู้ไม่ประสงค์จะรับ Proceedings อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องชำระ ค่าลงทะเบียน
2) ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
3) ผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้มานำเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน


สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วและต้องชำระค่าลงทะเบียน ขอให้พิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน ซึ่งสามารถเลือกชำระได้ 4 ช่องทาง คือ

1) ชำระผ่านจุดบริการธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
2) ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระเข้าบัญชี หมายเลขบัญชี 885 – 0 – 28310 - 5
3) ชำระผ่านบริการ Netbank ของธนาคารกรุงไทย สาขาธาตุพนม โดยชำระเข้าบัญชีหมายเลข 885 – 0 – 28310 - 5
4) ชำระ ณ สำนักงานวิทยาลัย (งานการเงินบัญชี) ชั้น 2 อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ทั้งนี้ หากเลือกวิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ส่งสำเนาใบโอนเงินที่  สแกนใบโอนเงินแล้วส่งที่
E-mail : inter.mcu2017@gmail.com