วันเวลาสถานที่,กำหนดการ

วันเวลาสถานที่

กำหนด วันที่
เปิดระบบรับสมัคร 30 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560
ปิดรับสมัครผู้นำเสนอผลงาน 15 พฤศจิกายน 2560
รับสมัครเข้ารับฟังที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน  15 - 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการตอบรับให้นำเสนอ  20 พฤศจิกายน 2560
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม (ที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว) 20 พฤศจิกายน 2560
วันนำเสนอผลงาน 4 ธันวาคม 2560

สถานที่
อาคาร พระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย