รายละเอียด(หน้าหลัก)

การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 2560
The 1st International Conference on Academic Buddhist Studies
And Educational Research 2017


วันที่ 3-4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม<
December 3-4, 2017 at Phra Brhmapundit Building, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhonphanom Buddhist College

รายละเอียดโครงการ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2560 (The 1st  International  Conference 2017) ซึ่งสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีให้อาจารย์ได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับนานาชาติสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิชาการและนิสิต นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิชาการและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ และนักวิชาการ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับนานาชาติ
5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศในระดับอาเซียนสำหรับก้าวสู่การพัฒนาทางวิชาการระดับนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. อาจารย์และนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่เข้านำเสนอผลงานวิจัย
2.อาจารย์และนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานวิจัย คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักวิชาการ สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อาคารวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ชั้น 2 เลขที่ 183 ต.ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
โทรศัพท์ 042-540-038 โทรสาร 042-540-038 มือถือ: 098-6451415

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลงานวิชาการและวิจัยของอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้รับการเผยแพร่
2. อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา และผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
3. อาจารย์และนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
4. ผลงานวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
5. อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
6. ได้ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศในระดับอาเซียนสำหรับก้าวสู่การพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยต่อไป

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อาคารวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ชั้น 2
เลขที่ 183 ต.ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 โทรศัพท์ 098-6451415 โทรสาร 0-4254-0038
E-mail : inter.mcu2017@gmail.com Url: http://www.mcunkp.ac.th/